" บางซ้ายถิ่นทุ่งทอง เรืองรองพันธ์ไม้ผล ชีวิตสายชล มากล้นแหล่งพันธ์ปลา "
ค้นหาที่ 

คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอ
ยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"

 

วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน

เมนู

ขอเชิญชวนเกษตรกรทุกท่านแจ้งขึ้นทะเบียนเพาะปลูก

และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

เพื่อประโยชน์ในการขอรับความช่วยเหลือ

เมื่อเกิดภัยพิบัติและเข้าร่วมโครงการของรัฐ

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย

1
4
4
4
4
4
4
4
 
คู่มือประชาชน1

 

 

 

บทบาทหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย

ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

ขึ้นทะเบียน/ต่ออายุวิสาหกิจชุมชน

รับรองมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย(เบื้องต้น)GAP

ให้บริการ/ข้อมูล/ปรึกษาด้านการเกษตร

ประกาศเตือนภัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล   คลิ๊ก

ประกาศเตือนภัยโรคไหม้ คลิ๊ก 
เที่ยวบางซ้าย 1
   
 

สนง.เกษตร จ.อยุธยา

  

ภาพกิจกรรม

 

 

เดือนมกราคม

 

รายละเอียด

ภาพกิจกรรม

 

เดือนกุมภาพันธ์

 

รายละเอียด

ภาพกิจกรรม

 

เดือนมีนาคม

 

รายละเอียด

ภาพกิจกรรม

 

เดือนมีนาคม

 

รายละเอียด

 
 
ของดี ท้องถิ่น  


     

 
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย
หมู่ที่ 3 ตำบลบางซ้าย
อำเภอบางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โทรศัพท์ 035-375182

E-Mail : bangsay_by@hotmail.co.th
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  :
12 March, 2017