"บางซ้ายถิ่นทุ่งทอง เรืองรองพันธ์ไม้ผล ชีวิตสายชล มากล้นแหล่งพันธ์ปลา "

 

นายพิชัย เข็มเงิน

รักษาราชการเกษตรอำเภอบางซ้าย

081-8527773 (เบอร์โทรศัพท์)

 

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
 
งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

 

 

นางนิตยา ดัดวงษ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

092-2473923 (เบอร์โทรศัพท์)063-2655964(เบอร์ส่วนตัว)

งานอารักขาพืช
 

นางยุพิน แย้มประชา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

092-2473924 (เบอร์โทรศัพท์) 089-9305505(เบอร์ส่วนตัว)

งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
 

นางสาวกาญจนา จันท้าว

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

087-0686889 (เบอร์โทรศัพท์)

งานบริหารทั่วไป
 

นางสาววรรณา หัวใจเพชร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

081-9281363 (เบอร์โทรศัพท์)

งานบริหารทั่วไป
 

นางสาวศศิวิพัสส์ เข็มเพ็ชร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

088-5422663

 

นางสาวปราณี ยิ่งนึก

เจ้าพนักงานธุรการ

098-5675135

 

พนักงานทำความสะอาด